مانیبوکرز

مانیبوکرز سرویس پرداخت مستقل و پیشتاز در دنیای ان-لاین با بیش از ۲۰ میلیون دارنده حساب است. 

شرایط این سرویس چنین است: 

  • مقدار حداقلی برای انتقال پول وجود ندارد 
  • حداکثر انتقال پول ۱۰۰۰۰ یورو است 
  • برای واریز پول ۲.۹ درصد و برای برداشت پول ۱ درصد کمیسیون اخذ میشود 

Any Questions?
Email Us: [email protected]

[email protected]radersway.com
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

USD Coin Only Accepted via Ethereum Protocol

Trader's Way clients can continue to deposit USD Coin (USDC) as usual into their trading accounts, however...

Learn more

[email protected]